VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu e-kompendium (dále jen VOP) ze dne 14. 2. 2018

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ – (1) Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., se sídlem Praha 3, Soběslavská 44, Praha 3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod IČO 72073616 (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem, související s poskytováním a využíváním níže popsané služby. (2) Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která řádně vyplní aktuální verzi objednávky, zveřejněné na webových stránkách poskytovatele služby. (3) Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP. (4) Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd. (5) Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.kompendiumstomatologie.cz (dále jen „web“), které provozuje, i jiných vybraných webových stránkách. VOP obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

II. OBJEDNÁVKA – (1) Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že do objednávky uvede pravdivě veškeré údaje, které jsou potřebné pro plnohodnotnou registraci objednávky. (2) Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat. (3) Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup ke svým produktům. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k produktům v případě, kdy uživatel knihy neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před doručením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele. (4) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k aktuálním objednávkám za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

III. DORUČENÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH – (1) Doručením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo a její doručení na emailovou adresu uživatele, přesně v souladu s objednávkou a následně i zaplacenou zálohou uživatelem. (2) Uživatel bere na vědomí, že čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení. (3) Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání. (4) Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. (5) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení. (6) Čtenář není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat a to ani její část, je umožněn pouze tisk a je zakázán převod e-knihy do jiného formátu.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY – (1) Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v článku I specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. (2) Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla uživateli doručena zálohoví faktura za požadovanou službu. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí. (3) Výše ceny vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla. (4) Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE – (1) Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. (2) Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví. (3) Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – (1) Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. (2) Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele. (3) Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem. (4) Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – (1) Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. (2) Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.